Truy cập nội dung luôn

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND"

09-04-2021 09:46

          Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBBC ngày 18-2-2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 01/QĐ - UBBC ngày 5-2-2021 của Ủy ban bầu cử ban hành quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 1-4-2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 170/KHHĐPH về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND”.

          Để tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HD các cấp. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hồi đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung:

          1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

          2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, đài phát thanhtruyền hình, Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link (https://pbgdplthainguyen.gov.vn/) của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, tổ chức; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức (email:khanhnt2008@gmail.com) để theo dõi, đăng tải trên trang chủ của Cuộc thi.

          3. Ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi, căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khen thưởng cá nhân đạt giải thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý.

          4. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin củathí sinh tham dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có).

Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân” do Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên phát động.

THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử
đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”

          Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-HĐPH ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân” (sau đây gọi là Cuộc thi). Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-HĐPH ngày 01/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

          I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

          1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”.

          2. Phạm vi cuộc thi: Cuộc thi được phát động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

          3. Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI:

          1. Nội dung thi:

          a) Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; b) Một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

          2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website như sau: https://pbgdplthainguyen.gov.vn/, chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016”.

          3. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi sẽ diễn ra từ 0h00 ngày 10/4/2021đến hết ngày 30/4/2021.

          III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI:

          1. Đăng ký dự thi:

          a) Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi:https://pbgdplthainguyen.gov.vn/ chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016”.

          Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc đăng ký thành viên, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn tại chuyên mục. Bài dự thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.

          b) Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là một trong những căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét giải. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ tại Thể lệ này.

          2. Cách thức thi:

          - Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 11 câu hỏi (bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 1 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet.

          - Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự 1 lượt thi, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.

          3. Cách thức xét giải:

          a) Đối với giải tập thể:

          Ban Tổ chức sẽ lựa chọn cơ quan, tổ chức, địa phương đạt giải là cơ quan, tổ chức, địa phương có số lượng người dự thi và trả lời câu hỏi trắc nghiệm đúng nhiều nhất, được xếp thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này.

          b) Đối với giải cá nhân:

          Ban Tổ chức sẽ lựa chọn người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm của Cuộc thi, được xếp thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này.

          Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm, thứ tự ưu tiên sẽ là người gửi bài sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu Cuộc
thi).

          c) Ban Tổ chức thành lập Hội đồng xét giải để quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá và xét giải Cuộc thi.

          IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI: Tổ chức, cá nhân đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và mức giải thưởng như sau:

          1. Cá nhân:

          - 01 Giải Nhất: 4.000.000 đồng/giải (bốn triệu đồng/giải);

          - 03 Giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải (hai triệu đồng/giải);

          - 05 Giải Ba: 1.500.000 đồng/giải ( một triệu năm trăm nghìn đồng/giải);

          - 10 Giải Khuyến khích: 700.000 đồng/giải (bảy trăm nghìn đồng/giải).

          2. Tập thể:

          - 01 Giải nhất: 7.000.000 đồng/giải (bẩy triệu đồng/giải);

          - 01 Giải nhì: 5.000.000 đồng/giải (năm triệu đồng/giải);

          - 01 Giải ba: 3.500.000 đồng/giải (ba triệu năm trăm nghìn đồng/giải)

          Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban Tổ chứcCuộc thi quyết định.

          V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI:

          1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:

          - Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi; 

          - Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;

          - Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác;

          - Có hành vi vi phạm khác về đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm hảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.

          2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thưởng.

          VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

          1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi: Địa chỉ website: https://pbgdplthainguyen.gov.vn/ , chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016”.

          2. Địa chỉ thông tin hỗ trợ đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0983.753.657.

          Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp hỗ trợ./. 

Theo TNĐT

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6343

Tổng truy cập: 4383631

Thông tin quảng cáo